O spoločnosti

Vážení návštevníci našej stránky,

Prvopočiatky výrobných organizácií, zaoberajúcich sa výrobou pekárskych výrobkov ako samostatných organizačných jednotiek, zaznamenávame na začiatku 50-tych rokov.

V danej dobe dochádzalo v rámci reorganizačných opatrení a delimitácie výrobných činností družstevných obchodných organizácií k vytváraniu profesných výrobných podnikov.

V regióne okresu Topoľčany sa vytvoril výrobný závod, ktorý nadviazal na tradíciu remeselných malopekární.

V priebehu svojho vývoja prešiel mnohými organizačnými zmenami.

V súvislosti s narastajúcimi požiadavkami na množstvo, kvalitu, rozširovanie sortimentu, čerstvosť a pokrytie potrieb zásobovania pekárskymi a cukrárskymi výrobkami, sa menila aj výrobno-technická a technologická úroveň výrobných kapacít.

V 70-tych rokoch bola postavená priemyselná pekáreň Topoľčany a následne v roku 1989 realizovaná prístavba expedície a výrobnej haly.

Cukrárska výroba, ktorú prevádzkujeme vo výrobnom areáli na Krušovskej ulici, nadviazala na dlhoročnú tradíciu tejto výroby v minulosti.

Remeselná zručnosť našich pracovníkov a orientácia na kvalitu a široký sortiment cukrárskych výrobkov, vytvára základný rámec spokojnosti našich spotrebiteľov.

Zásobovanie touto skupinou výrobkov realizujeme nielen v okrese Topoľčany, ale aj v celom Nitrianskom regióne.

Maloobchodná činnosť s potravinárskym tovarom vhodne dopĺňa naše hlavné výrobné činnosti a umožňuje nám priebežné overovanie úspešnosti inovačných zámerov a v pomerne krátkom čase reagovať na nové požiadavky obchodných partnerov a spotrebiteľov.

Výsledkom procesu privatizácie bývalého štátneho podniku bol vznik Topoľčianskych pekární a cukrární a.s. 1.5.1992. Akcionárom novej akciovej spoločnosti bolo v rámci kupónovej privatizácii takmer deväťsto akcionárov, investičných spoločností a fyzických osôb.

Od 1.1.2008 sa stal TOPEC a.s. hlavným dodávateľom pekárskych výrobkov pre obchodné siete Jednota Nitra, Nitrazdroj a.s. a Jednota Topoľčany.

V tomto období bola zahájená taktiež kompletná obmena technológie a výstavba novej cestovinárne s kontinuálnou linkou.

V predajniach nájdete kompletný sortiment výrobkov vyrábaných najmodernejšou technológiou, za najprísnejších pravidiel HaCCP.

Cukrárske výrobky sú lákadlom pre zákazníkov v celej obchodnej sieti hlavných odberateľov a v 5 vlastných predajniach – v Topoľčanoch, v Bánovciach a v Partizánskom.

Veríme, že inovačné zámery - zlepšovanie vlastností našich produktov, vyšší podiel balených výrobkov s dlhšou trvanlivosťou a cestovín, vytvoria podmienky, aby ste boli s našimi výrobkami vždy spokojní.